پذیرش هیئت های خارجی
نام هیئت (*)
ورودی نامعتبر
کشور (*)
ورودی نامعتبر
تعداد افراد (*)
ورودی نامعتبر
ملیت (*)
ورودی نامعتبر
زمینه فعالیت هیئت (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ بازدید (*) تقویم
ورودی نامعتبر
موضوع بازدید (*)
ورودی نامعتبر
نتیجه بازدید (*)
ورودی نامعتبر
فایل پیوست (*)
ورودی نامعتبر

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

محمد علی امانی زاده
مدیر کل و  نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان
 

ورود به سایت