پذیرش هیئت های خارجی
نام هیئت (*)
ورودی نامعتبر
کشور (*)
ورودی نامعتبر
تعداد افراد (*)
ورودی نامعتبر
ملیت (*)
ورودی نامعتبر
زمینه فعالیت هیئت (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ بازدید (*) تقویم
ورودی نامعتبر
موضوع بازدید (*)
ورودی نامعتبر
نتیجه بازدید (*)
ورودی نامعتبر
فایل پیوست (*)
ورودی نامعتبر

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

مهدی دسینه
نماینده ی وزیر ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان 

ورود به سایت